Medarbetarstyrd verksamhet enligt Empowermentfilosofin

Beskrivning av den sociala innovationen Empowermentfilosofin

En definiton på sociala innovationer lyder:
”Metoder som avser att lösa samhälleligt problem eller behov på ett nytt sätt”. Exempel på samhällsproblem som medarbetarstyrda organisationer löser är:

  • Bristande effektivitet och lönsamhet
  • Dålig servicekvalitet
  • Hög sjukfrånvaro och personalomsättning

Medarbetarstyre enligt Empowermentfilosofin:
Ett arbetssätt och ett sätt att organisera verksamhet på arbetsplatser som bygger på maximalt medarbetarinflytande. Det innebär att lämna hierkiskt tänkande och frigör kapacitet i form av engagemang och ansvarstagande: i förlängningen effektivitet och servicekvalitet. Arbetssättet kräver ett icke-hierkiskt ledarskap samt ett starkt åtagande av ledningen att konsekvent tillämpa arbetssättet. En fördjupande beskrivning finns i artikeln ”Ledarskap enligt Empowermentfilosofin”.

Nytta för organisationer som inför medarbetarstyre:
Större effektivitet
Högre lönsamhet om verksamheten är vinstdrivande
Mindre belastade och stressade medarbetare
Påtagligt högre servicekvalitet i tjänsteproducerande verksamheter
Lägre sjukfrånvaro
Minimal personalomsättning

Nytta för medarbetare:
Upplevelse av mer påverkanskraft på sin arbetsplats
Större tillfredsställelse och arbetsglädje

Samhällsnytta:
Använd i vårdverksamhet ökas påtagligt vårdkvaliteten
Använd i skolvärlden ger det ytterst bättre resultat hos eleverna

Historik
Empowermentfilosofin bygger på gamla, vedertagna teorier i service management och tjänstemarknadsföring. Den sociala innovationen är att omsätta erkända teorier i praktiken och utveckla det som krävs för att det ska fungera. För att medarbetarstyre ska fungera i praktiken krävs andra förmågor hos chefer och medarbetare än de vi traditionellt besitter. Vi har sedan 1999 infört arbetssättet i en rad verksamheter med extrema lönsamhets- och effektivitetsresultat som följd. Under denna tid förstod vi vilka förmågor som behövdes, vilket förhållningssätt som krävdes och lärde oss att tillämpa dessa. I början införde vi medarbetarstyre på uppdrag av andra företagsägare men på senare år har vi förvärvat egna verksamheter där arbetssättet tillämpas fullt ut.

Case
Freys Hotel, 1999
Komanco AB, 2001
Excosoft AB, 2005
Elisabethgården AB 2009-

Referenser
Artikeln “Medarbetarstyre enligt Empowermentfilosofin”
Boken “Chef – företaget som valde att vara utan” (Freys Hotel)
Nyhetsinslag om Excosoft:Kontakt

Kommentera